STANDARD 100 by OEKO-TEX®- STANDARD 100 by OEKO-TEX® is one of the world’s best-known labels for textiles tested for harmful substances. It stands for customer confidence and high product safety.

Nhãn STANDARD 100 chứng nhận bởi OEKO-TEX® có nghĩa là gì?


Nếu một sản phẩm dệt mang nhãn STANDARD 100, bạn có thể chắc chắn rằng mọi thành phần của sản phẩm này, tức là mọi sợi, nút và các phụ kiện khác, đã được kiểm tra các chất có hại và do đó bài viết đó vô hại về mặt sinh thái của con người. Thử nghiệm được thực hiện bởi các viện đối tác OEKO-TEX® độc lập của chúng tôi trên cơ sở danh mục tiêu chí OEKO-TEX® mở rộng của chúng tôi. Trong thử nghiệm, họ tính đến nhiều chất được quy định và không theo quy định, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Trong nhiều trường hợp, các giá trị giới hạn cho STANDARD 100 vượt quá yêu cầu quốc gia và quốc tế. Danh mục tiêu chí được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần và được mở rộng với kiến thức khoa học hoặc yêu cầu theo luật định mới. Không dễ để các nhà sản xuất và khách hàng giữ một cái nhìn tổng quan về tình hình pháp lý liên quan đến các chất có hại mỗi ngày. Các chuyên gia của chúng tôi từ các viện OEKO-TEX® làm điều này cho bạn.

 

What does the label mean?

If a textile article carries the STANDARD 100 label, you can be certain that every component of this article, i.e. every thread, button and other accessories, has been tested for harmful substances and that the article therefore is harmless in human ecological terms. The test is conducted by our independent OEKO-TEX® partner institutes on the basis of our extensive OEKO-TEX® criteria catalog. In the test they take into account numerous regulated and non-regulated substances, which may be harmful to human health. In many cases the limit values for the STANDARD 100 go beyond national and international requirements. The criteria catalog is updated at least once a year and expanded with new scientific knowledge or statutory requirements. It is not easy for manufacturers and customers to keep an overview of the legal situation concerning harmful substances every day. Our experts from the OEKO-TEX® institutes do this for you.

STANDARD 100 của OEKO-TEX®- STANDARD 100 của OEKO-TEX® là một trong những nhãn nổi tiếng nhất thế giới đối với hàng dệt được thử nghiệm cho các chất có hại. Nó tượng trưng cho sự tự tin của khách hàng và an toàn sản phẩm chất lượng cao.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®- STANDARD 100 by OEKO-TEX® is one of the world’s best-known labels for textiles tested for harmful substances. It stands for customer confidence and high product safety.

Theo https://www.oeko-tex.com

Bản đồ chỉ đường:

Language »