What is the difference between ATS and MTS?

ATS is short from Automatic Transfer Switches – Bộ chuyển nguồn tự động
MTS is short from Manual Transfer Switches – Bộ chuyển nguồn bằng tay
meanwhile,ATS must be provide the UA controller to operated between both breaker to turn on & off as well.
Nghĩa là ATS được cung cấp bởi bộ điều khiển UA để chuyển hoạt động giữa 2 máy cắt từ bật sang tắt và ngược lại.

Bản đồ chỉ đường:

Language »